Satış sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

A.) Taraflar 
1. İş bu kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) evcilkedim.com web sitesinin hizmetlerini yürüten Yazıcıyurt Bilişim Hizmetleri San. Ve Tic Ltd. Şti., Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1-3/7 Kadıköy İSTANBUL adresinde ikamet etmekte ve (bundan böyle “evcilkedim.com” olarak anılacaktır.)
Yazıcıyurt Bilişim Hizmetleri San. Ve Ltd Şti tarafından işletilen evcilkedim.com internet portalında, hizmet alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum ile (kısaca bundan sonra üye olarak anılacaktır) evcilkedim.com arasında web sitesinin hizmet verdiği elektronik ortamda, üyenin siteye kayıt aşamasında yapılmıştır.
2. evcilkedim.com’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu, Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

B.) Tanımlar
1. Üye: evcilkedim.com’a üye olan İş bu ‘Sözleşme’ de belirtilen şartlar dahilinde sitede verilen hizmetlerden yararlanan ve/veya tanıtım yapan gerçek ve/veya tüzel kişi ve/veya kişiler.
2. Web sitesi: evcilkedim.com adlı alan adından meydana gelen web sitesidir.
3. evcilkedim.com Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’): Üyelerin ‘SÖZLEŞME’de belirtilen eylem ve eylemleri yerine getirmeleri amacıyla evcilkedim.com’un sağladığı site içerisindeki uygulamalar.
4. İlan veren: evcilkedim.com’da verilen hizmetleri kullanarak hukuki olarak mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üstünde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürün ve/veya hizmetleri, diğer üyelere yönelik olarak tanıtım amacıyla sunum yapan kullanıcı.
5. Üye adı: evcilkedim.com ‘Üye’lerinin ‘evcilkedim.com’ hizmetlerinden yararlandıkları sırada site içindeki diğer ‘Üye’lere gözüken ve/veya tanıtan üye kimlik ismidir.

6.Üye Profili: Üye tarafından sağlanan bilgilerle oluşturulan, “üyelik bilgileri”, “isim”, “soyisim”, “yaş”, “şehir”, “iletişim bilgileri” başlıklarından ve Üye tarafından eklenen fotoğraf(lar)dan oluşan, diğer Üye’ler tarafından görüntülenebilen Üye’ye özel tanıtım sayfasını ifade etmektedir.
7. Üye şifresi: evcilkedim.com’a üyelik sırasında ‘Üye’nin kendisinin belirleyeceği ve sadece kendisinin bileceği, kullanacağı, bundan sonra evcilkedim.com’dan yararlanmak için ‘Üye Giriş’i sırasında kullanacağı harf ve/veya numaradan oluşan şifredir.
8. Link: Site üzerinden bir başka ve/veya birden fazla web sitesine, dosyalara, içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
9. İlan: evcilkedim.com’da ‘Üye’ tarafından evcilkedim.com ‘un belirlediği kategori ve başlıklar altında arz edilen ve/veya satışa sunulan her türlü mal, ürün ve hizmete denir.
10. Hizmet: evcilkedim.com tarafından Üye’lere sunulan, evcilkedim.com içeriği ve bu içeriğe konu olan (bilgi, ilan, link, kategori, liste, şablon) tüm materyaller hizmet kapsamına girmektedir.


C.) Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı
1. İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm ‘hizmet’lerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2. Hizmetlerin kapsamı, evcilkedim.com tarafından belirlenir ve niteliğini belirlemekte serbesttir. Bu hizmet kapsamında yapacağı değişiklikleri ‘Site’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.Sözleşmenin kapsamı, ‘sözleşme’ ve ekleri ile ‘Web sitesi’ içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak evcilkedim.com tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ‘Web sitesi’ içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, evcilkedim.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.                   

 
D.) Üyeliğin ve Hizmetlerin Kullanımı Şartları 
1. Üyelik, evcilkedim.com’un ilgili bölüm ve kategorilerinden, Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tarafından evcilkedim.com’a üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle üye kayıt işlemlerinin yaptırılması ve evcilkedim.com tarafından üye kayıt işleminin onaylanmasıyla tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, İş bu Sözleşme’de belirlenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
2. Üye, evcilkedim.com’a üye olabilmek için, reşit olmak ve iş bu Sözleşme uyarınca evcilkedim.com tarafından geçici ve/veya süresiz üyelikten uzaklaştırılmış olmamak gerekmektedir. Üyelik aşamasında verdiği bilgiler doğrultusunda reşit olmadığı saptanan ve/veya yukarıda belirtildiği gibi, iş bu sözleşme uyarınca evcilkedim.com tarafından geçici ve/veya süresiz üyelikten uzaklaştırılmış olan şahısların evcilkedim.com’a kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, evcilkedim.com üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

E.) ‘Üye’lerin Hak ve Yükümlülükleri
1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, ‘Web sitesi’ndeki Hizmet’lerden faydalanırken ve ‘Web sitesi’ndeki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, iş bu sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm şartlara, ‘Web sitesi’nin muhtelif yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki bütün mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıdaki bütün şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Üye, ‘evcilkedim.com’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlarca açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi durumunda, ‘Üye’ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun hak, talep, tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. Üye, evcilkedim.com tarafından kendilerine sunulan hizmetlerden faydalanmak amacı ile site içeriğine erişim vasıtalarının (Üyelik adı ve Üyelik Şifresi vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in site içeriğine giriş vasıtalarının güvenliği, saklanması ve üçüncü kişilerden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı, uğrayabileceği bütün zararlara istinaden evcilkedim.com’un doğrudan ve/veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üye, evcilkedim.com içinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; ‘evcilkedim.com’un üyeler tarafından evcilkedim.com’a iletilen veya üye profilinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde evcilkedim.com üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu olan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5. Üye, evcilkedim.com’un yazılı ve resmi onayı olmadıkça işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini herhangi bir üçüncü kişiye açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı evcilkedim.com’un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin evcilkedim.com tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. Üyeler, yalnızca hukuka uygun amaçlarla evcilkedim.com üzerinde işlem yapabileceğini; evcilkedim.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; evcilkedim.com dahilinde bulunan evcilkedim.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, evcilkedim.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan, tasdik ve taahhüt ederler. 
7. Üye, Web site aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel ve/veya tüm üyelerin görebileceği mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel ve/veya tüm üyelerin görebileceği mesajların evcilkedim.com tarafından otomatik programlarla taranabileceğini veya mesaj gönderilen üye ve/veya üyelerin şikayerti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelenmede gerekli görüldüğü taktirde ‘Üye’nin üyeliğinin sonlandırılabileceğini, mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini, bütünüyle engellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Üye ve tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, yazılı, görsel, işitsel, video imge ve/veya simgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu fiilleri gerçekleştiren şahısların sorumluluğu altındadır. evcilkedim.com, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Üyeler’de dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından evcilkedim.com’da sunulan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı evcilkedim.com’un ve evcilkedim.com çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.
9. Üyeler evcilkedim.com dahilinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve evcilkedim.com işleyişini manipüle edecek, zarara uğratacak herhangi bir davranışta bulunmayacaklarını, aksi halde evcilkedim.com’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10. Üye, ‘Web sitesi’ aracılığıyla diğer üye ve/veya üyeler ile yaptığı mesajlaşmalar da dahil olmak üzere ‘web sitesi’nde gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer üye ve/veya üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar göndermeyeceğini, diğer üye ve/veya bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi taktirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini; aksi halde evcilkedim.com’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.


F.) evcilkedim.com’un Hak ve Sorumlulukları
1. evcilkedim.com, evcilkedim.com’da sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. evcilkedim.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve mehil vermeden kullanabilir. Üyeler, evcilkedim.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. evcilkedim.com tarafından istenilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, evcilkedim.com tarafından yapılabilir. evcilkedim.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve/veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir. 
2. evcilkedim.com, evcilkedim.com dahilinde, evcilkedim.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü şahısların sahip olduğu ve işlettiği diğer web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara ve/veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘linkler’ üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle evcilkedim.com tarafından sağlanmış olabilir. Üçüncü şahısların web sitesini veya siteyi yöneten, işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliğini taşımamaktadır. evcilkedim.com üzerindeki ‘link’ler ve vasıtası ile erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında evcilkedim.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3. evcilkedim.com, evcilkedim.com’da sunulan hizmetler ve/veya Ürünler ile ilgili olarak üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ve/veya hakem sıfatlarıyla görev almaz, tarafsızdır.
4. evcilkedim.com, Üyeler arasında evcilkedim.com üzerinden gerçekleşen ve evcilkedim.com’un işleyişine ve/veya evcilkedim.com’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve evcilkedim.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içeriği oluşturan üyeleri yazılı uyarabilir ve/veya üyenin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici ve/veya kalıcı olarak son verebilir. Bundan doğabilecek herhangi bir sorumluluk ve yükümlülüğü kabul etmez.
6. Üyeler ve evcilkedim.com hukuken birbirlerinden tamamen bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Sözleşmenin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

7. Üyeler’in, evcilkedim.com’a üye olurken sisteme yükledikleri “üyelik isimleri” veya “dükkan” isimleri de işbu Sözleşme içinde yer alan kurallara tabi olup, Üyeler’in “Üye adı” veya “dükkan” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyeler’in işbu Sözleşme kurallarına aykırı davranması durumunda, evcilkedim.com sözleşmeye aykırı bu durumun düzeltilmesini üyeden talep edebileceği gibi dilerse üyeye haber vermeksizin üyenin üyeliği geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. Bu sebepten ötürü evcilkedim.com herhangi bir tazminat veya yükümlülük altına sokulamaz. 
8. evcilkedim.com, marka ve fikri hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak ve Fikir Sahiplerini Koruma politikası ile başvuruları inceleyecektir. evcilkedim.com’a tarafından Hak ve Fikir Sahiplerini Koruma politikası ile yapılan başvurular sonucunda üyelere ilişkin ürünlerin listelemelerini, kategorilerini kaldırma ve gerektiğinde üyelerin üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

9. evcilkedim.com'a üyelerin kayıt olduğu iletişim bilgileri email, cep telefon numarası, sabit numaralar ve açık adres bilgileri Yazıcıyurt Bilişim Hizmetleri San. Ve Tic Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren tüm web siteleri, o sitelerin üyeleri için reklam çalışmasına ve 3. şahıslara satış amaçlı pazarlanmasına izin vermiş olursunuz.                                                                                                                  

10. Evcilkedim.com, ‘web sitesi’nde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlindirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

11. evcilkedim.com, teknik sorunlar nedeniyle ‘web sitesi’nin yayınında oluşabilecek kesintilerden dolayı üyenin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

12. ‘Web sitesi’ içerisinde, yalnızca evcilkedim.com tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, evcilkedim.com kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. ‘Web sitesi’ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, evcilkedim.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

13. evcilkedim.com, üyelik esnasında ya da başka herhangi bir aşamada aldığı bilgiler kapsamında, üyelere e-posta ve/veya SMS yoluyla ticari ileti gönderimi yapabilir. Üye kendisine ticari ileti gönderimi yapılmasını istemiyor ise, Üyelik Ayarları’na girerek ticari ileti gönderimini kapatabilir. 

I.) İlan Yayınlama ile ilgili Hizmetler
1. evcilkedim.com tarafından kullanıcılara sunulan Hizmet’lerin temelinde, Üyeler’in birbirleriyle iletişimini sağlamak ve evcilkedim.com vasıtasıyla kullanıcılar arasında yapılan eylemlerin güvenliğini denetlemek, emniyet alt yapısını sağlamak bulunmaktadır.                                    

2. evcilkedim.com tarafından üyelere sunulan ücretsiz ve ücretli ilan ekleme hizmetlerinden kullanıcılar işbu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde hukuki kurallara aykırı olmayacak şekilde yararlanabilirler. Üyelerin evcilkedim.com alt yapısını kullanarak ekledikleri ilanların her türlü fikrî, maddî, manevî sorumluluk ve mesuliyetleri kendilerinde aittir. Bundan doğabilecek hiçbir bir tazminat ve yükümlülüğü evcilkedim.com kabul etmemektedir.                                                                                                                

3. evcilkedim.com tarafından üyelere sunulan ücretsiz ve ücretli ilan ekleme hizmetlerinden faydalanan üyelerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yasaklı hayvan türlerinden olan Exotic hayvan türlerinin ilanının verilmesi ve/veya tanıtımının yapılması yasaktır. 


İ.) evcilkedim.com Tarafından Sunulan Ek Hizmetler
Üyelerin Ek Hizmetleri kullanabilmesi için evcilkedim.com tarafından belirlenen ücretleri ödemek şartıyla yukarıda bahsi geçen hizmetlere ek olarak, evcilkedim.com’un belirlediği ücretleri ödemek koşulu ile ilan yayınlama hizmeti, ekstra ilan satın alma hizmetlerinden faydalanabilirler.

J.) Gizlilik Politikası

evcilkedim.com, ‘Web sitesi’nde Üyeler'le ilgili bilgileri, iş bu sözleşmenin kapsamı dışında iş bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. evcilkedim.com, üyelere ait gizli bilgileri, iş bu sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.                                             

K.) Ücretlendirme
evcilkedim.com, ilan fiyatları ile ilgili fiyat değişikliklerini evcilkedim.com’un ‘Blog’ sayfasında ilan edecektir ve hizmetlere ilişkin değişiklikler, değişikliğin ‘Blog’ sayfasında ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak; evcilkedim.com’un belirleyeceği tarihe kadar devam edecektir. Eğer ücretle ilgili bir kampanya söz konusu ise kampanyanın sona erme tarihine kadar ücretler geçerli olacaktır. evcilkedim.com aksini beyan etmediği takdirde evcilkedim.com’daki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası(TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

L.) Mücbir Sebepler
Hukuki olarak ‘mücbir neden’ sayılan bütün durumlarda evcilkedim.com iş bu sözleşme ile belirlenen sorumluluklarından herhangi birini geç ve/veya eksik ifa etme/ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi hallerde, evcilkedim.com için gecikme, eksik ifa etme/ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu haller için evcilkedim.com’dan herhangi bir isim altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir Sebep” terimi doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknoloji kazaları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları da dahil ve yalnız bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak, önlenemeyecek, durumlar ve olaylar olarak yorumlanacaktır.

M.) Fikrî Mülkiyet Hakları
1. evcilkedim.com'un (tasarımı, arayüzü, metin, imge, html, tüm php yazılım kodları ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (evcilkedim.com) telif haklarına tabi çalışmalar) evcilkedim.com’a ait olarak ve/veya evcilkedim.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, evcilkedim.com Hizmet'lerini, evcilkedim.com bilgilerini ve evcilkedim.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının evcilkedim.com’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı evcilkedim.com’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
2.) evcilkedim.com’un, evcilkedim.com hizmetleri, evcilkedim.com bilgileri, evcilkedim.com telif haklarına tabi çalışmalar, evcilkedim.com ticari markaları, evcilkedim.com alt alan adları, evcilkedim.com ticari görünümü veya evcilkedim.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

N.) Sözleşme Değişiklikleri
evcilkedim.com, tamamen kendi takdirine ve hür iradesine bağlı tek taraflı olarak, işbu sözleşme ve eklerini uygun göreceği herhangi bir zamanda, evcilkedim.com’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen maddeleri, evcilkedim.com’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan maddeler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş bu sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

O.) Uygulanacak Hukuk Ve Yetki iş bu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İş bu sözleşmeden doğan ve/veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde, hallinde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Ö.) Sözleşmenin Feshedilmesi
İşbu Sözleşme, üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye’nin üyelik süresinin dolması veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.


evcilkedim.com, ‘Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve ‘Web sitesi’ içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üye fesih sebebiyle evcilkedim.com'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.